IT OpenChallenge logo

Uslovi IT OpenChallenge takmičenja

Disclaimer

Kao učesnik na projektu “IT OpenChallenge“  (u daljem tekstu: „Takmičenje“) koje se održava u terminima 4.8. – 7.8.2022. godine kao i 27.8. – 28.8.2022. godine, izričito izjavljujem da sam upoznat da nastali digitalni proizvodi u okviru oblasti u kojoj se takmičim, zajedno sa svim sadržajima koji proizilaze iz istih  u daljem tesktu: „Djelo“) mogu predstavljati predmet prava intelektualnog vlasništva, ukoliko isti ispunjavaju zakonske uvjete.

S tim u vezi, prihvatanjem ove izjave dajem neopozivu saglasnost prema „Centar za društveno obrazovanje mladih“ kao organizatoru (u daljem tekstu: „Organizator“) Takmičenja za sljedeća prava nad Djelom.

Pravo na reprodukciju Djela

Ovim aktom se Organizatoru daje pravo na reprodukciju Djela u cijelosti ili njegovih dijelova, u analognom ili u digitalnom formatu, konačno ili privremeno, direktno ili indirektno, uključujući pravo na izradu sadržaja koji predstavljaju nadogradnju proisteklu iz Djela.  Predmetno pravo na reprodukciju Djela dozvoljava se reprodukcija u svim vrstama medija, datoteka ili multimedijalnim radovima.

Pravo na raspolaganje Djelom

Organizator ima pravo raspolagati  Djelom u cjelosti, u svoje ime i za svoj račun, izuzev što isti ne smije Djelo predstavljati kao svoje. U pogledu ekonomskog i faktičkog raspolaganja proizvodom Organizatorova prava su intaktna, te  kao učesnik i titular potencijalnog prava izričito prihvatam da  nakon održavanja takmičenja gubim prava na bilo kakvu vrstu ograničenja ili isticanja prigovora prema Organizatoru u pogledu raspolaganju  nad Djelom, kao i ekonomskog iskorištavanja istog. S druge strane, u pogledu moralnih prava mene kao kreatora Djela zadržavam pravo da moje ime bude istaknuto u svojstvu kreatora/autora Djela.

Pravo na distribuciju i ekonomsko iskorištavanje Djela

Ovim aktom se Organizatoru daje pravo na distribuciju Djela prema svim trećim licima, kao izričito pravo koje se prenosi Organizatoru na ekonomsko iskorištavanje Djela na način da Organizator na osnovu ove saglasnosti  učesnika u projektu  ima pravo ostvarivati ekonomske koristi od navedenog Djela. Temeljem toga Organizatoru se daje  izričito pravo da proizvod u svoje ime i za svoj račun nudi trećim licima, ostvaruje  zaradu  ili bilo koju drugu vrstu ekonomske koristi od Djela, bez ikakve protivčinidbe prema učesniku u takmičenju. 

Pravo na predstavljanje Djela

Organizator ima pravo da u javnosti predstavlja Djelo na bilo koji tehnički način, bilo analogno bilo digitalno, multimedijalno, online ili posredstvom drugih telekomunikacijskih kanala, preko bilo koje kompjuterske mreže, uključujući prava na ponovno objavljivanje Djela putem reemitovanja istog.

Temeljem ove izjave, neopozivo pristajem na Organizatora prenijeti sva imovinska prava koja proizilaze iz Djela koje nastanu, u punom obimu, neovisno od vrste, kategorije ili perioda i roka korištenja. Također, temelje ove izjave izričito pristajem Organizatoru omogućiti ekonomsko iskorištavanje Djela na način kako to organizator želi, te se odričem isticanja prigovora bilo kojem upravnom ili sudskom organu, povodom toga.

Temeljem ove izjave izričito izjavljujem da zadržavam sva moralna prava da moje ime ukazuje ili bude povezano sa Djelom, odnosno zadržavam sva prava na isticanje mog imena kao osobe koja je kreirala Djelo.